ESMÂ-ÛL HÜSNÂ

Esma-ül Hüsna - Anlamları ve Zikir Sayıları

ESMÂ-ÛL HÜSNÂ

Bilindiği gibi Allah’ın (C.C.) güzel isimleri Esma-ül Hüsna olarak adlandırılır. Bu konu Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (C.C.) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler ( Esma-ül Hüsna ) O’na mahsustur.”

“De ki ister Allah diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na mahsustur.”

“Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur.” Güvenilir hadis kitaplarında:

“Şüphesiz Allah’ın (C.C.) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer.”

Esma-ül Hüsna Allah’ın 99 ismi olduğunu anlıyoruz. Allah’ın (C.C.) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah’ın (C.C.) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah’tan (C.C.) bir dilekte bulunacakları zaman veya duâ edecekleri zaman genellikle Allah’ın (C.C.) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve duâ ederler.

Örneğin bol rızık istemek için O’nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O’nun Rahim, Gafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O’nun Vasi‘ ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna’nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, Duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah’ın (C.C.) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna’nın Havassı ( derinlikleri, özellikleri ) denir. Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah’ın (C.C.) izni ile başarı kaçınılmazdır.

GÜNEŞ Allah, Er Rahmanu, Er Rahimu, El Meliku, Es Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, Er Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu, En Nuru, El Hadiu, El Bakiu, Er Reşidu, Es Saburu
JÜPİTER El Kuddüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, Es Semiu, El Kebiru, El Mucibu, Es Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, Es Samedu, Et Tevvabu, El Muksitu, El Camiu, El Bediu
VENÜS El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, Er Rezzaku, El Latifu, Es Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, Er Rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu
MARS El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, Ed Darru
AY El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu
MERKÜR El Fettahu, El Azimu, El Muidu, Er Raufu, Malik el Mülk
SATÜRN El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, Ez Zahiru, El Muteali, En Nuru

 

 

ESMÂ OKUMA SAYISI ESMA’NIN ANLAMI ESMA’NIN HAVAS’I
ALLAH 66 O’nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır Her türlü istek ve tüm duaların kabul olması.
ER RAHMAN 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlûkatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kâfir olsun hiçbir mahlûkatından esirgemeyen Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.
ER RAHIM 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek Maddî ve manevî rızka nail olmak
EL MELÎK 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
EL KUDDÛS 170 Bütün eksikliklerden arınmış, temiz hiç bir lekesi olmayan, bütün mahlukatını maddi ve manevi kirlerden arındıran, aynı zamanda bu tip beşeri sıfatlardan münezzeh, en Mukaddes olan Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
ES SELÂM 131 Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
EL MÜ’MIN 137 Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
EL MUHEYMÎN 145 Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
EL AZÎZ 94 Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan Düşmanlara galip gelmek.
EL CEBBÂR 206 Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
EL MUTEKEBBÎR 662 Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
EL HALÎK 731 Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
EL BÂRÎ 214 Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
EL MUSAVVÎR 336 Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
EL GAFFÂR 1281 Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
EL KAHHÂR 306 Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
EL VEHHÂB 14 Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
ER REZZÂK 308 Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
EL FETTÂH 489 Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
EL ALÎM 150 Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan İlim zenginliği için.
EL KÂBÎD 903 Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren Zalimin zulmünden kurtulmak
EL BÂSÎT 72 İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
EL HÂFÎD 1481 Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
EL RAFÎ’ 351 Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
EL MÛÎZ 117 İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan Fakir ve zelillikten kurtulmak
EL MUZÎL 770 Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren Düşmanları zelil etmek.
ES SEMÎ’ 180 İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm Dualarını duyan Duaların kabul olması.
EL BASÎR 302
112
Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören Acziyetin kalkması, basiretli olmak
EL HAKEM 68 Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
EL ADL 104 Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
EL LATÎF 129 Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
EL HABÎR 812 Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Hafıza ve idrakin genişlemesi
EL HALÎM 88 Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
EL AZÎM 1020 Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
EL GAFÛR 1286 Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
ES SEKÛR 526 Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
EL ALÎYY 110 Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
EL KEBÎR 232 Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak
EL HAFÎZ 998 Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan Nefsinin ve malının korunması
EL MUKÎD 550 Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
EL HASÎB 80 Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan Herkese karşı açık alınlı olmak
EL CELÎL 73
5329
Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
EL KERÎM 270 Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
ER RAKÎB 312 Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
EL MÜCÎB 55
3025
Kullarının kendisine yaptığı bütün Dua ve niyazlara karşılık veren Duaların kabul olunması
EL VASÎ’ 137 İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
EL HAKÎM 78
6084
Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
EL VEDÛD 20
400
Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan İnsanların sevgisini kazanmak
EL MECÎD 57
3249
Şanı büyük,şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galib olan İzzet ve şerefin artması
EL BÂÎS 573 Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
ES SEHÎD 319 Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
EL HAKK 108 Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan,varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
EL VEKÎL 66 Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden Allah’tan her türlü yardım görmek
EL KAVÎ 116 Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
EL METÎN 500 Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
EL VELÎ 46
2116
Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan Her işte Allah’ın yardımını istemek
EL HAMÎD 62
3844
Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği ve şükür ve hamde tek layık olan Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
EL MUHSÎ 148 Sayan,yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen Zekânın kuvvetli olması
EL MUBDÎ 57 Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
EL MUÎD 124 Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten Elden kaçanı geri kazanmak
EL MUHYÎ 68 Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat,sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
EL MUMÎT 490 Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
EL HAY 18
324
Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
EL HAYYUM 156 Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
EL VACÎD 14
196
Vücuda getiren, zengin ve daima mevcud olan Aradığını ve kaybettiğini bulmak
EL MACÎD 48 Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
EL VAHÎD-EL EHAD 19
3669
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
ES SAMED 134 Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh Hiç kimseye muhtaç olmamak
EL KÂDÎR 305 İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi İstediğini yapmaya güç yetirmek
EL MUKTEDÎR 744 Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten Her işte başarılı olmak
EL MUKADDÎM 184 İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran Daima yükselmek
EL MUAHHÎR 847 İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
EL EVVEL 37 Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan Her hayır işinde birinci olmak
AL AHÎR 801 Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan Ömrün uzun olması
EZ ZAHÎR 1106 Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
EL MUTEALÎ 551 Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
EL BÂTIN 62 Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
EL VALÎ 47 Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
EL BERR 202 Kullarına karşı çok şefkatli, lütufu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen Her halukarda iyilik bulmak
ET TEYYÂB 409 Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan Tövbelerin kabul olması
EL MÜNTEKÎM 630 Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan Zulüm ve fenalıklardan korunmak
EL AFUVV 156 Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
ER RAÛF 287 Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
MALÎKÜ’L-MÜLK 212 Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması
ZÜ’L CELÂLÎ-VE’L ÎKRÂM 1100 Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
EL MUKSÎT 209 Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
EL CÂMÎ 114 İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
EL GANÎ 1060 Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
EL MUGNÎ 1100 İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
EL MANÎ’ 161 Olmasını istemediği şeyleri engelleyen Kaza ve belalardan emin olmak
ED DÂRR 1001 Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
EN NAFÎ’ 201 Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
EN NÛR 256 Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
EL HÂDÎ 20
400
Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
EL BEDÎ’ 86 Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için
EL BÂKÎ 113 Varlığının sonu olmayan, ebedi olan Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
EL VÂRÎS 707 Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes olduktan sonra her şey onun olacak Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
ER RESÎT 514 Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
ES SABÛR 298 Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak